Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit 6 leden (drie ouders en drie personeelsleden) die worden gekozen
uit ouders en personeel. De zittingstermijn is drie jaar. De directeur van de Campherbeek
is bij het merendeel van de vergaderingen aanwezig en voert, als vertegenwoordiger van
het bezoegd gezag, het overleg met de MR.
De MR heeft met betrekking tot allerlei schoolse zaken en het te voeren onderwijsbeleid,
advies- dan wel instemmingsrecht. Eén en ander is vastgelegd in het MR reglement.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris of voorzitter van de MR. Over hetgeen is besproken en besloten is een neerslag in de nieuwsbrieven te vinden. Op de jaarvergadering legt de MR verantwoording af aan de ouders over het gevoerde en het te voeren beleid.
De MR van de Campherbeek is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het openbaar onderwijs Zwolle en regio, door middel van gekozen MR leden met een bepaald specialisme uit alle MR-en van OOZ.
 
De MR bestaat uit de volgende leden:
 

Calijn Rinia (ouder, voorzitter)    
Ineke Meijntjes (ouder)    
Roelien Schuurman (ouder) stegeman_r@hotmail.com  
Vacant (leerkracht)   038-4531229 (school)
Marleen Holle (leerkracht)    038-4531229 (school)
Melanie Eijdems (leerkracht)   038-4531229 (school)
Mark Slagman  (namens het bevoegd gezag) directie-campherbeek@ooz.nl 038-4531229 (school)