Algemene pagina voor ouders


Ouders zijn altijd welkom op school. Wij willen een laagdrempelige school zijn waar je zo even binnenloopt om iets te vragen. De directeur loopt regelmatig op het plein om contacten met ouders te onderhouden. Naast spontane contacten die zo ontstaan, organiseert het schoolteam ook een aantal formele ontmoetingen met ouders:

 

Ouderportaal ParnasSys

De ouders van de leerlingen van de Campherbeek kunnen online de gegevens van hun kinderen, zoals die staan opgeslagen in het administratiesysteem van de school, bekijken. Men heeft toegang tot bijv. het lesrooster, een overzicht van de klasgenoten, de cito-toetsresultaten en de absentiegegevens. Sinds kort kunt u ook de notities, die in ParnasSys zijn gemaakt, bekijken. Bent u uw inlogcode kwijt? Vraag dan een nieuwe code aan bij de directie.
 

Voorlichtingsavond

Aan het begin van het schooljaar wordt een voorlichtingsavond georganiseerd in de groepen. Op deze avond wordt uitleg gegeven over de werkwijze in de klas en kunnen ouders kennismaken met de te gebruiken materialen.
 

Zakelijke ouderavond

Aan het begin van het schooljaar presenteren de Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR) van de Campherbeek hun jaarverslagen. Tevens legt de OR verantwoording af over de bestedingen van de vrijwillige ouderbijdrage.
 

Spreekavonden

In het najaar worden de ouders uitgenodigd om met de leerkrachten de vorderingen van hun kind(eren) te bespreken. In februari en juni wordt een rapport aan de leerlingen meegegeven. Naar aanleiding van elk rapport worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht(en) over de ontwikkelingen van het kind. Natuurlijk is het mogelijk tussentijds een afspraak met de leerkrachten te maken.
 

Schriftelijke informatie

Maandelijks (of vaker) worden ouders via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de actuele gebeurtenissen op de Campherbeek. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd naar de op school bekende e-mailadressen. Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders door middel van de infojaarkalender een uitgebreid overzicht van allerlei belangrijke data en afspraken in het  schooljaar. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op onze website www.campherbeek.nl onder het hoofdstuk "nieuws".
 

Informatie voor gescheiden ouders

U heeft recht op bepaalde informatie over uw kind. Bijvoorbeeld informatie over hoe het gaat op school, het rapport of de informatie van de ouderavonden. De school moet u die informatie geven. Ook als u gescheiden bent en ook als u geen ouderlijk gezag meer heeft over uw kind.
Als beide ouders na echtscheiding met het gezag blijven belast, dan zullen zij door de school gelijkelijk worden behandeld. U mag dan beiden dezelfde informatie verwachten.
Als er één ouder belast is met het ouderlijk gezag, dan heeft deze ouder de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.
Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft en informatie over uw kind wilt, dan moet u zelf bij de schooldirecteur naar de informatie vragen. De directeur mag weigeren om u de informatie te geven. Dit mag hij echter alleen als hij dit in het belang vindt van uw kind. Ook hoeft de leerkracht of directeur u niet meer informatie te geven dan aan de met het gezag belaste ouder is gedaan. Als u vindt dat u recht heeft op informatie over uw kind, maar de leerkracht weigert dit, dan kunt u hierover praten met de directeur van de school. Als dit niet helpt, kunt u een klacht indienen.