Ouderbijdrage


De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte van de ouderbijdrage is € 25,00 per leerling. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van diverse activiteiten en de aanschaf van materialen die ten goede komen aan de leerlingen van onze school. De OR ziet er op toe, dat al het geld aan de kinderen wordt uitgegeven. Zij legt hierover verantwoording af op de jaarvergadering.
Volgens de wet zou voor de ouderbijdrage met alle ouders een overeenkomst moeten worden gesloten. Ons bestuur is van mening, dat de rompslomp die dit met zich mee brengt, niet in verhouding staat tot de hoogte van de ouderbijdrage.
Op de openbare scholen wordt de ouders daarom niet gevraagd om een dergelijke overeenkomst te tekenen.
De schoolreisjes zijn niet vrijwillig, en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de OR.