Over onze school

Openbaar onderwijs betekent binnen ons bestuur dat alle kinderen welkom zijn op onze school.
Ons onderwijs is zo ingericht en onze opvoedkundige aanpak is zodanig, dat ieder kind, met welke godsdienstige, culturele of sociale achtergrond dan ook, zich op onze school thuis kan voelen.

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen met diverse achtergronden elkaar in de school ontmoeten en met elkaar leren omgaan. De algemeen geldende waarden en normen staan hierbij centraal.
Wij willen er aan bijdragen, dat onze kinderen actieve burgers worden van onze maatschappij.
De Campherbeek is een openbare basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar.
De school maakt deel uit van Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio, OOZ.
De Campherbeek werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem.
Afhankelijk van de kindaantallen in een bepaald leerjaar werken wij met homogene of combinatieklassen.
In 2020 bestaat de school 55 jaar. 

De school heeft in schooljaar 2020-2021 haar visie opnieuw vastgesteld. 

De aankomende 3 jaar willen we hier vorm en inhoud aan geven.

Op de Campherbeek streven we naar een evenwichtige groei op verschillende gebieden,
zodat de kinderen goed worden voorbereid op hun plaats in de maatschappij van nu.
Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten.
Ieder heeft individuele mogelijkheden die we willen stimuleren en ontwikkelen in een kindvriendelijke sfeer.
De gekozen onderwijsvorm zorgt voor een doorgaande lijn op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied van groep 1 t/m 8. 

De drie genoemde gebieden zijn ook herkenbaar in ons logo: 
•Het cognitieve gebied (kennis en ervaringen opdoen) - hoofd 
•Sociaal-emotioneel gebied (goed omgaan met jezelf en anderen) - hart 
•Creatief gebied (je kunnen uiten) – hand 
 
In ons onderwijs staat het kind centraal, waarbij we uitgaan van de gelijkwaardigheid van alle kinderen en we oog hebben voor de verschillen tussen kinderen. Het rekening houden met de verschillen tussen kinderen vraagt om een klimaat in de school waarbij er sprake moet zijn van onderling respect en rust.

Als basisregel bij de omgang met elkaar geldt: iedereen is even belangrijk, we benaderen elkaar positief, geef elkaar eens een compliment. Ruzies (meningsverschillen) mogen er zijn, maar die lossen we pratend op, zo nodig met de hulp van de juf of meester. 
 
Op de Campherbeek onderschrijven we de volgende onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten:

We vinden het belangrijk dat kinderen zowel zelfstandig of samen kunnen werken.
Het leereffect van het zelfstandig werken aan en oplossen van een probleem stimuleert het creatief denken en is bovendien een ideale voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Samenwerken wordt gestimuleerd om het kind voor te bereiden op de sociale aspecten in onze samenleving. 
Via deze werkwijze willen we de kinderen een zelfverzekerd, competent gevoel geven, met als doel een goede invulling van de verantwoordelijkheid voor het eigen leren.
Dat betekent meer dan het goed- of afkeuren van werk of gedrag.