Medezeggenschapsraad


De MR bestaat uit 6 leden (drie ouders en drie personeelsleden) die worden gekozen uit ouders en personeel. De zittingstermijn is drie jaar. De directeur van de Campherbeek is bij het merendeel van de vergaderingen aanwezig en voert, als vertegenwoordiger van het bezoegd gezag, het overleg met de MR.
De MR heeft met betrekking tot allerlei schoolse zaken en het te voeren onderwijsbeleid, advies- dan wel instemmingsrecht. Eén en ander is vastgelegd in het MR reglement.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris of voorzitter van de MR. Over hetgeen is besproken en besloten is een neerslag in de nieuwsbrieven te vinden. Op de jaarvergadering legt de MR verantwoording af aan de ouders over het gevoerde en het te voeren beleid.
De MR van de Campherbeek is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het openbaar onderwijs Zwolle en regio, door middel van gekozen MR leden met een bepaald specialisme uit alle MR-en van OOZ.
 
De MR bestaat uit de volgende leden:
 

Daniël van der Weerd (ouder, voorzitter) daanvanderweerd@gmail.com  
Tommie Visscher (ouder) tommybf2@hotmail.com  
Roelien Schuurman (ouder) stegeman_r@hotmail.com  
Marjon Tigchelaar (IB er)   038-4531229 (school)
Marleen Holle (leerkracht)    038-4531229 (school)
Melanie Eijdems (leerkracht)   038-4531229 (school)
Marc Dooijeweerd  (namens het bevoegd gezag) directie-campherbeek@ooz.nl 038-4531229 (school)